Japan


Home > About Toshiba > Investor Relations > Corporate Governance >

Directors and Executives

As of July 30, 2015

Directors

Chairman of the Board and Director: Masashi Muromachi
Directors: Naoto Nishida
Fumiaki Ushio
Seiya Shimaoka
Outside Directors: Hiroyuki Itami
Ken Shimanouchi
Kiyomi Saito
Sakutaro Tanino

Executive Officers

Representative Executive Officer
President and Chief Executive Officer:
Masashi Muromachi
Executive Officers
Corporate Executive Vice Presidents:
Hiroshi Saito
Shigenori Shiga
Yasuo Naruke
Naoto Nishida
Keizo Maeda
Representative Executive Officer
Corporate Senior Vice President:
Fumiaki Ushio
Executive Officers
Corporate Senior Vice Presidents:
Masayasu Toyohara
Hironobu Nishikori
Osamu Maekawa
Shigenori Tokumitsu
Naoki Takenaka
Shinichiro Akiba
Takeshi Yokota
Yoshihiro Aburatani
Satoshi Tsunakawa
Executive Officers
Corporate Vice Presidents:
Masakazu Kakumu
Hiroshi Igashira
Kiyoshi Okamura
Takemi Adachi
Shigeyoshi Shimotsuji
Shigeru Tasaki
Yukihiko Kazao
Hiroshi Kurihara
Seiichi Mori
Noriaki Hashimoto
Hidehito Murato
Nobuo Hayasaka
Shiro Saito
Fumio Otani
Koichi Harazono
Isahiro Hasegawa

To Top

This Web site contains projections of business results, statements regarding business plans and other forward-looking statements. This information is based on certain assumptions, such as the economic environment, business policies and other factors, as of the date when each document was posted. Actual results may differ significantly from the estimates listed here.