Japan


Home > About Toshiba > Corporate Information > Management Structure, Officers >

Directors and Executives

Directors

Directors:
Outside Directors:

Executive Officers

Representative Executive Officer
President and Chief Executive Officer:
 • Satoshi Tsunakawa
Representative Executive Officers
Corporate Senior Executive Vice Presidents:
 • Yasuo Naruke
 • Shinichiro Akiba
Representative Executive Officers
Corporate Executive Vice Presidents:
 • Fumiaki Ushio
 • Masayoshi Hirata
Executive Officers
Corporate Executive Vice Presidents:
 • Naoto Nishida
 • Osamu Maekawa
 • Naoki Takenaka
 • Hironobu Nishikori
 • Yoshihiro Aburatani
Executive Officers
Corporate Senior Vice Presidents:
 • Masayasu Toyohara
 • Takeshi Yokota
 • Shiro Saito
 • Fumio Otani
 • Noriaki Hashimoto
 • Isahiro Hasegawa
 • Naoya Sakurai
 • Hiroshi Fukuchi
Executive Officers
Corporate Vice Presidents:
 • Kiyoshi Okamura
 • Koichi Harazono
 • Ichiro Hirata
 • Hideki Yokomizo
 • Hitoshi Otsuka
 • Mamoru Hatazawa
 • Naoto Hasegawa

News & Topics

Corporate Profile

Corporate Profile
PDF downloadA separate window will open.

Related Site