Japan


Home > About Toshiba > Corporate Information > Management Structure >

Directors and Executives

Directors

Chairman of the Board and Director:
Masashi Muromachi
Directors:
Outside Directors:

Executive Officers

Representative Executive Officer
President and Chief Executive Officer:
Masashi Muromachi
Executive Officers
Corporate Executive Vice Presidents:
 • Hiroshi Saito
 • Shigenori Shiga
 • Yasuo Naruke
 • Naoto Nishida
 • Keizo Maeda
Representative Executive Officer Corporate Senior Vice President:
Executive Officers
Corporate Senior Vice Presidents:
 • Masayasu Toyohara
 • Hironobu Nishikori
 • Osamu Maekawa
 • Shigenori Tokumitsu
 • Naoki Takenaka
 • Shinichiro Akiba
 • Takeshi Yokota
 • Yoshihiro Aburatani
 • Satoshi Tsunakawa
Executive Officers
Corporate Vice Presidents:
 • Masakazu Kakumu
 • Hiroshi Igashira
 • Kiyoshi Okamura
 • Takemi Adachi
 • Shigeyoshi Shimotsuji
 • Shigeru Tasaki
 • Yukihiko Kazao
 • Hiroshi Kurihara
 • Seiichi Mori
 • Noriaki Hashimoto
 • Hidehito Murato
 • Nobuo Hayasaka
 • Shiro Saito
 • Fumio Otani
 • Koichi Harazono
 • Isahiro Hasegawa

News & Topics

Corporate Profile

Corporate Profile
PDF downloadA separate window will open.

Corporate Profile Videos

Corporate Profile Videos

Related Site